جستجوگر هوشمند زیرنویس

1964

دانلود زیرنویس The Assassination (Ansatsu) 1964
0
دانلود زیرنویس The Assassination (Ansatsu) 1964
ترور با وقایع سال 1853 هنگامی آغاز می شود که "چهار کشتی سیاه" در خلیج ادو لنگر انداخته و ناآرامی های داخلی را برانگیخته و مانور سیاسی بزرگی را که شاهد پایان پایان شوگونات توکواوا بود.
0 /0
دانلود زیرنویس Kidnapped to Mystery Island 1964
0
دانلود زیرنویس Kidnapped to Mystery Island 1964
آدا سه ساله ، دختر کاپیتان انگلیس ، مک فرسون ، به اسارت گرفته شده از فرقه هند توخ برای نشان دادن تجسم کالی است.
0 /0